หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
 
 
  1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน
  2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรที่ยั่งยืน
  3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น
  5. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
  6. เพื่อพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเม็งราย