หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.mengrai.go.th/home... https://www.mengrai.go.th/orgc...
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.mengrai.go.th/home https://www.mengrai.go.th/boar...
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.mengrai.go.th/home https://www.mengrai.go.th/proj... https://www.mengrai.go.th/proj... https://www.mengrai.go.th/home
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.mengrai.go.th/home
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.mengrai.go.th/home
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.mengrai.go.th/home
 
  (1)     2      3      4      5