เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่  ในการตรวจรับพัสดุ

โครงการติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย

  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 ……………………………………….

              ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซล่าร์เซลล์เชียงราย ทำการติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  รวมเป็นเงิน 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่  22  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560    และจะมีการตรวจรับงานจ้างในวันที่  25  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ  สถานที่ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 1,3,4,7,14 ตำบลเม็งราย ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่  22   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

                                                      

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                         (นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย รักษาราชการแทน

                                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

                                                 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ธ.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 65 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1  โพสเมื่อ 16 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเทศบาลตำบลเม็งราย ประจำปี 2561  โพสเมื่อ 15 ม.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางกั้นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 10 ม.ค. 2561
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290