เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

            เทศบาลตำบลเม็งราย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย ราคากลาง 227,000.- บาท  (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ    วันที่  9  เดือน  กันยายน  .. 2559

 
(นางสาวกันยา  ธรรมศิริ)

  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

        นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลเม็งราย

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........227,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          - ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

 

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 7 กันยายน 2559.........เป็นเงิน  227,000.-บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบ ปร.6                      จำนวน  1 แผ่น

          5.2 แบบ ปร.5                      จำนวน  1  แผ่น

          5.3 แบบ ปร.4                      จำนวน  3  แผ่น

                   

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายฉัตรไชย  ศิริบาง                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายเอกพงษ์  ชาวดร                    ตำแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน    เป็นกรรมการ

          6.3 นายชนะ  วงโค้ง               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติการ            เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 09 ก.ย. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 125 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางดัดแปลง ต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ผ้าม่านและประตูเหล็กยืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290