กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
 

 
 


 
 
 

 
 
 
แจ้งให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่าง [ 10 ส.ค. 2561 ]     
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ [ 9 ส.ค. 2561 ]     
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ งานก่อสร้าง [ 9 ส.ค. 2561 ]     
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของ อปท. [ 8 ส.ค. 2561 ]   
เร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2561 ]   
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 6 ส.ค. 2561 ]   
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 6 ส.ค. 2561 ]   
การโอนเงินภาษีมูลค่าตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 7/2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]   
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]   
ขอความร่วมมือให้ อบจ.จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบอย่างเคร่งครัด [ 3 ส.ค. 2561 ]   
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัฎากรให้ อบจ. [ 3 ส.ค. 2561 ]   
สำรวจข้าราชการครู พนง.ครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระด [ 2 ส.ค. 2561 ]   
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้าถึงบริการระบบเบิกจ่ายตรง ของ อปท. [ 1 ส.ค. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาบังคับ ไตรมาส 4 [ 31 ก.ค. 2561 ]   
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ค่า K ของ อปท. [ 26 ก.ค. 2561 ]   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ เดือน ก.ค. 61 ให้แก่ อปท. [ 25 ก.ค. 2561 ]   
การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2561 ]   
การนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2561 ]   
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 ก.ค. 2561 ]   
 
 
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2420  [ 7 ส.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2416  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/10604-10679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10600-10603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
 
   
 
ทต.เม็งราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปร [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการขุ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.เม็งราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถน [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถน [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุ [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีง [ 9 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนล [ 4 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.เม็งราย เสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโ [ 28 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่ [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปร [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการขุดลอกและว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับพัสดุ โครงการปร [ 13 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
   
 
 
 
   

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP  

คุ้มพญามังราย  
   
 
 
   
 
รถเช่าเชียงราย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต (8 ก.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ผมคือหลวงแข้ง (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0  
ทดสอบ nax (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เม็งราย พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การสื่อสารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ระบบน้ำประปา